- ÑÏÄÏÓ

ΚαλÜ κρυμμÝνο μÝσα σε πεýκα και αειθαλεßς ελαιþνες, το γραφικü χωριü ΒÜτι βρßσκεται στην νοτιοανατολικÞ ακτÞ της Ρüδου, 71 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πανÝμορφη πρωτεýουσα του νησιοý και σε κατεýθυνση προς ΓεννÜδι και ΑπολλακιÜ. Το üνομα ΒÜτι προÞρθε μÜλλον απü το γεγονüς üτι το χωριü αποτελοýσε πÝρασμα Þ απü τη λÝξη μονοπÜτι.Θα ανακαλýψετε üτι η ζωÞ στο ΒÜτι δεßχνει σαν ο χρüνος να σταμÜτησε πριν πολλÜ χρüνια. Στην πλατεßα του χωριοý υπÜρχει το παραδοσιακü μικρü καφενεß&o...|

A Church in village Apolakkia on the island of Rhodes - Greece

Η ΑπολακκιÜ εßναι Ýνα πολý μικρü και Þσυχο χωριü κοντÜ στην Λßνδο, στον δρüμο απü το ΓεννÜδι προς το ΒÜτι και 92 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πüλη της Ρüδου. Το χωριü μοιÜζει χτισμÝνο σε λÜκκο, χαρακτηριστικü στο οποßο χρωστÜει και την ονομασßα του. Απü την πρþτη κιüλας επαφÞ σας με το χωριü, θα νιþσετε σαν να μπαßνετε σε κÜποια παλιÜ χαριτωμÝνη καρτ-ποστÜλ - μικρÜ παραδοσιακÜ σπßτια με κεραμιδÝνιες στÝγες, παλιοß ανεμüμυλοι και Þσυχα μοναστÞρια.Η μαγεßα του τüπου αυτοý προÝρχετα&iota...|

Archangelos Rhodes from the hill

Το γραφικü χωριü του ΑρχαγγÝλου βρßσκεται στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý, νüτια της πüλης της Ρüδου. Η ζεστÞ ατμüσφαιρα στα στενÜ δρομÜκια, οι πλατεßες και τα παλιÜ σπιτÜκια με το τοπικü χρþμα κερδßζουν απü την πρþτη στιγμÞ τον επισκÝπτη. Αυτü ωστüσο που πραγματικÜ γοητεýει τον ταξιδιþτη στον ΑρχÜγγελο εßναι η επαφÞ με τους πÜντα φιλüξενους ντüπιους, που κρατοýν ακüμα αναλλοßωτο το τοπικü τους γλωσσικü ιδßωμα.Οι κÜτοικοι κρατοýν ακüμα πιστÜ τις ιδιαßτερες παραδ...|

Church of Asklipios on island Rhodes Greece

ΚρυμμÝνο στα βουνÜ, το χωριü του Ασκληπιοý Þ Ασκληπιοß (απü την ιατρικÞ σχολÞ του Ασκληπιοý) με την αμφιθεατρικÞ του διαμüρφωση σκαρφαλþνει το βουνü, κυκλþνοντας το μεσαιωνικü κÜστρο. Βρßσκεται στην νοτιοανατολικÞ πλευρÜ του νησιοý της Ρüδου, 64 χιλιüμετρα απü την πρωτεýουσÜ του.Περπατþντας στα σοκÜκια του Ασκληπιοý θα σας συνεπÜρει ατμüσφαιρα μεσαιωνικÞς εποχÞς, πλησιÜζοντας ολοÝνα το κÜστρο του Ασκληπιοý, χτισμÝνο απü τους Ιππüτες τον 13ο αιþνα. ΦτÜνοντα&sigma...|

Tree at the church of Gernnadi in Rhodes - Greece

Με μια μεγÜλη παραλßα, Þρεμη ατμüσφαιρα, αλλÜ και παρÜλληλα τα πιο τρελÜ μπιτς-πÜρτι στο νησß, το ΓεννÜδι τα Ýχει üλα για να σας προσφÝρει τις τÝλειες διακοπÝς. Πρüκειται για Ýνα μικρü χωριü στο νüτιο τμÞμα του νησιοý και σε απüσταση 60 χιλιομÝτρων απü την κοσμοπολßτικη πüλη της Ρüδου.ΚÜπως μακρýτερα απü την παραλßα ο οικισμüς εκτεßνεται κατÜ μÞκος του κεντρικοý δρüμου με πολý καλÝς ταβÝρνες, μικρÜ ξενοδοχεßα, ενοικιαζüμενα δωμÜτια και μικρÝς βßλλες. Οι περισüτερες απü τ&i...|

Main square of Afandou on island Rhodes - Greece

¸να απü τα μεγαλýτερα και παλαιüτερα χωριÜ του νησιοý, το ΑφÜντου αποτελεß Ýναν πολý ζωντανü προορισμü για τις διακοπÝς σας. 19 χιλιüμετρα το χωρßζουν απü την πüλη της Ρüδου και μüλις 5 απü το πολýβουο ΦαληρÜκι. Η ονομασßα του προÝρχεται απü την λÝξη "Üφαντο", θυμßζοντας τον παλιü καιρü των πειρατþν, üταν το χωριü χτßστηκε για προστασßα σε θÝση, απ'üπου η θÝα απü την θÜλασσα Þταν αδýνατη.Βασικü αξιοθÝατο του ΑφÜντου εßναι το εκπληκτικü γÞπεδο γκολφ με τις 18 τρýπες, που φÝρει την υπ&omi...|

ÐáëéÜ Ðüëç ôçò Ñüäïõ

Ευθýς εξαρχÞς τονßσαμε üτι η ΜεσαιωνικÞ Πüλη εßναι ολüκληρη Ýνα μουσεßο, Ýνα ζωντανü μουσεßο, που Ýχει πολλÜ να δεßξει στον επισκÝπτη. ΚÜθε γωνιÜ, κÜθε δρüμος, κÜθε κτßριο, Ýχει την δικÞ του ιστορßα. Προσπαθþντας λοιπüν κÜποιος να παßξει το ρüλο του ξεναγοý εßναι λογικü να περιοριστεß στα Üκρως απαραßτητα, να δþσει δηλαδÞ ορισμÝνα μüνο στοιχεßα, αφÞνοντας τον επισκÝπτη, ßσως με την βοÞθεια κÜποιων Üλλων, πιο αναλυτικþν και ειδικþν σημειþσεων, να ανακαλýψει μüνος το&upsi...|

School in Paradissi in Rhodes - Greece

ΤÝσσερις εßναι οι λüγοι που κÜνουν το Παραδεßσι ιδανικü προορισμü για üσους σκÝφτονται να περÜσουν τις διακοπÝς τους στα ΔωδεκÜνησα: Το γεγονüς üτι πρωτοκατοικÞθηκε τον καιρü που οι Ιππüτες κατÝλαβαν το νησß, η πανÝμορφη οργανωμÝνη παραλßα, η τÝλεια τοποθεσßα του μüνο 16 χιλιüμετρα απü την κοσμοπολßτικη πüλη της Ρüδου και τÝλος το ΔιεθνÝς Αεροδρüμιο Ρüδου Διαγüρας, που βρßσκεται δßπλα.Ακüμα και το ßδιο το üνομα του χωριοý εßναι Üκρως ελκυστικü, προερχü&mu...|

church of pastida - island rhodes - greece

Τα πÜντα στην Παστßδα εßναι παραδοσιακÜ, ευχÜριστα και τυπικÜ ελληνικÜ. Βρßσκεται στην ενδοχþρα του κοσμοπολßτικου βüρειου τμÞματος του νησιοý της Ρüδου, μüλις 15 λεπτÜ μακριÜ απü την πολυδιÜστατη πρωτεýουσÜ του. Η αυθεντικüτητα της ζωÞς στο χωριü μÝσα στους ελαιþνες και τις λεμονιÝς εßναι το χαρακτηριστικü της Παστßδας.ΜικρÜ λευκÜ σπιτÜκια, σοκÜκια, η κλασικÞ κεντρικÞ πλατεßα με το καφενεßο, üπου οι ντüπιοι μαζεýονται τα απογεýματα για να σχολιÜσουν την ...|

Αν αναζητÜτε Ýνα αυθεντικü ελληνικü μÝρος στη Ρüδο μÝσα στην εξοχÞ, τüτε επισκεφθεßτε την Προφýλια με τα μικροσκοπικÜ της λευκÜ σπιτÜκια να σκαρφαλþνουν το βουνü του ΓÝρακα.Η Προφýλια εßναι Ýνα πολý Þσυχο και χαριτωμÝνο παραδοσιακü χωριü στα νüτια του νησιοý της Ρüδου, κÜπου 84 χιλιüμετρα μακριÜ απü την ελκυστικÞ της πρωτεýουσα, ανÜμεσα στα χωριÜ ΛÜερμα και Μεσαναγρüς.Τα στενÜ δρομÜκια θα οδηγÞσουν τα βÞματÜ σας στην κεντρικÞ πλατεßα, üπου θα θαυμÜσετε την üμορφη ε&k...|

Ðüëç ôçò Ñüäïõ| Ñüäïò | ÄùäåêÜíçóá | ÅëëÜäá

Κανονßζοντας το πρüγραμμα διακοπþν σας στη Ρüδο, αφιερþστε τις τρεις τελευταßες μÝρες στην πρωτεýουσα, την πüλη της Ρüδου, καθþς η εξερεýνηση εκεß εßναι κÜτι που απλÜ επιβÜλλεται. ΒÜλτε Üνετα σανδÜλια, αντιηλιακü, πÜρτε χÜρτη και φυσικÜ την φωτογραφικÞ σας μηχανÞ και εßστε Ýτοιμοι να εξερευνÞσετε την ιστορßα αυτÞς της αρχαßας πüλης μαζß με την εκπληκτικÞ της ομορφιÜ, που εßναι ολοφÜνερη üπου κι αν κοιτÜξει κανεßς.Η Ρüδος αποτελεß must προορισμü διακοπþν για τον κ&alph...|

ΧαλÜρωση, ησυχßα και μßα μεγÜλη παραλßα με Üμμο, αυτü εßναι το χωριü Πεýκοι, Ýνα απü τα πιο üμορφα και αγαπημÝνα χωριÜ στην νüτια Ρüδο.Το χωριü απÝχει μüλις 3 χιλιüμετρα απüσταση απü την Λßνδο. Στους Πεýκους μπορεßτε πÜντα να συνδυÜσετε την τÝλεια ξεκοýραση με τα συναρπαστικÜ θαλÜσσια σπορ και το ξεφÜντωμα τη νýχτα, Þ με μßα ενδιαφÝρουσα περιÞγηση σε αρχαιολογικοýς χþρους στο πολý ζωντανüτερο γειτονικü χωριü της Λßνδου.
Πεýκα θα δεßτε σε üλο το χωριü και δεν εßναι να απο...|

¸νας παρÜδεισος παρθÝνας φýσης, με την ευωδιÜ των πεýκων στο φρÝσκο αερÜκι και πßστη στις παραδüσεις τους, τα ΚαλαβÜρδα σας καλωσορßζουν στην δυτικÞ ακτÞ της Ρüδου, μüλις 30 χιλιüμετρα νüτια της κοσμοπολßτικης πρωτεýουσας του νησιοý.Για τους λÜτρεις της εξερεýνησης στα βουνÜ, η κορυφÞ του ΠροφÞτη Ηλßα δεσπüζει μüνη πÜνω απü το χωριü και σας προ(σ)καλεß για πεζοπορßα Þ ανÜβαση με mountain-bike μÝσα στα πυκνÜ του πευκοδÜση - ßσως σταθεßτε τυχεροß και συναντÞσετε στη δια...|

One small Church of Kalathos on island Rhodes Greece


Αν ψÜχνετε Ýνα ηλιüλουστο καταφýγιο, φιλüξενους ανθρþπους και το δικü σας Þσυχο κομμÜτι στην παραλßα, τüτε ο ΚÜλαθος εßναι σßγουρα το ιδανικü μÝρος για τις διακοπÝς σας. Τüσο παραδοσιακü χωριü üσο και μικρü θÝρετρο, ο ΚÜλαθος βρßσκεται στα μισÜ της διαδρομÞς για την ανατολικÞ ακτÞ, 45 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου και 6 χιλιüμετρα μακριÜ απü την ξÝφρενη νυχτερινÞ ζωÞ της Λßνδου. ΔÝκα μüνο λεπτÜ μακριÜ απü τον ΚÜλαθο θα ανακαλýψετε την 4 χιλιομÝτρων καθαρÞ και Þσυχη π&alp...|

Map of the island of Rhodes - Greece

Αν αναζητÜτε πολυτελεßς διακοπÝς με την απüλυτη χαλÜρωση παρÜλληλα με την απüλυτη εκπλÞρωση των επιθυμιþν σας, τüτε η ΚαλλιθÝα εßναι αναμφßβολα ο προορισμüς σας. ΧτισμÝνη γýρω απü Ýναν χþρο φυσικοý Spa, η ΚαλλιθÝα προσφÝρει ποικιλßα ξενοδοχεßων πολλþν αστÝρων κατÜ μÞκος της ακτÞς, τον σπουδαßο ιστορικü χþρο των Καλιθιþν σε πολý μικρÞ απüσταση, την ρομαντικÞ πüλη της Ρüδου στα βüρεια και φυσικÜ το απüλυτο νυχτερινü ξεφÜντωμα στο κοντινü ΦαληρÜκι. Αφοý βολευτεßτε σε &ka...|

A small road of Kalithies in Rhodes Greece

Το παραδοσιακü παραλιακü χωριü των Καλυθιþν εßναι το μÝρος που θα ανακαλýψετε Ýνα μεγÜλο κομμÜτι της ελληνικÞς ιστορßας στο νησß της Ρüδου. Βρßσκεται στην ανατολικÞ Üκρη του νησιοý, 13 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου και μüνο 2 χιλιüμετρα απüσταση απü το ξÝφρενο ΦαληρÜκι. Στο γοητευτκü αυτü χωριü θα βρεßτε γραφικÜ μοναστÞρια, καθþς και Ýνα σπÞλαιο, üπου μαρτυροýνται τα πρþτα ßχνη ανθρþπινης παρουσßας και η εξÝλιξÞ τους στην Ρüδο.Μαζß με την Κοσκινοý και την Ψßνθο οι Καλυ...|

Road next to the beach of Ialissos in Rhodes Greece

Η Ιαλυσσüς εßναι ιδανικÞ για σας αν ζητÜτε Ýνα μÝρος που θα σας προσφÝρει ωραßα θÜλασσα για κολýμπι και γουιντσÝρφινγκ, σε συνδυασμü με üλες τις τουριστικÝς ανÝσεις.Βρßσκεται στον üρμο των ΤριÜντα και απÝχει μüλις 8 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου, ενþ γειτονεýει με την πολý δημοφιλÞ ΙξιÜ.Η οργÜνωση στην Ιαλυσσü εßναι παντοý προσεγμÝνη - μßα μακριÜ και καθαρÞ παραλßα με πισßνες και δροσεροýς κÞπους ακριβþς απü πßσω, μερικÜ απü τα καλýτερα ξενοδοχεßα στην ΕλλÜδα με...|

View on Kameiros in Rhodes - Greece

Η ΚÜμειρος εßναι Ýνας must προορισμüς για τους λÜτρεις της ιστορßας και της αρχαιολογßας! 30 χιλιüμετρα δυτικÜ της ρομαντικÞς πüλης της Ρüδου η αρχαßα ΚÜμειρος αποτελεß τüπο μεγÜλης ιστορικÞς σημασßας για τα ΔωδεκÜνησα. Η πüλη ενþθηκε κατÜ τον 5ο αιþνα π.Χ. με τις Üλλες δýο εξ'ßσου ισχυρÝς μεγÜλες πüλεις του νησιοý, την Ιαλυσü και την Λßνδο, για να δημιουργÞσουν την μεγÜλη πüλη-κρÜτος της Ρüδου. Εξερευνþντας κανεßς τα ελληνιστικÜ ερεßπια της Καμεßρου, που Þρθαν...|

Near the square of Lardos in Rhodes - Greece

Μüνο δýο πρÜγματα χρειÜζεται να Ýχετε στο μυαλü σας üταν Ýρθετε στην ΛÜρδο:
• την ειδυλλιακÞ παραλßα της και
• τον παραδοσιακü οικισμü
Ο συνδυασμüς των δýο θα σας προσφÝρει τις τÝλειες διακοπÝς στη Ρüδο.ΜÝσα σε καταπρÜσινα δÜση και χωρÜφια η ΛÜρδος βρßσκεται 7 χιλιüμετρα νüτια της Λßνδου, στην νοτιοανατολικÞ μεριÜ του νησιοý της Ρüδου. ΤεμπελιÜστε στην γραφικÞ αμμþδη παραλßα της ΛÜρδου Þ δοκιμÜστε τις καταδýσεις στα καθαρÜ νερÜ του Αιγαßου. Στα ανοιχτÜ το...|

Αν αναζητÜτε την απüλυτη χαλÜρωση σε Ýνα κοσμοπολßτικο και μοντÝρνο περιβÜλλον, üπου τα Üφθονα ξενοδοχεßα προσφÝρουν στους επισκÝπτες τους üλες τις ανÝσεις καθþς και μια σχεδüν ιδιωτικÞ παραλßα, τüτε το ΚιοτÜρι εßναι το ιδανικü μÝρος για τις διακοπÝς σας. Το θÝρετρο αυτü βρßσκεται 60 χιλιüμετρα νüτια της πüλης της Ρüδου, στην ανατολικÞ ακτÞ του νησιοý και μüνο λßγη þρα με το αυτοκßνητο απü την γραφικÞ Λßνδο.Χαρεßτε τον Þλιο στην Üμμο της οργανωμÝνης παραλßας, κο&...|

Ixia

ΕτοιμÜζοντας τις αποσκευÝς σας για τις διακοπÝς σας στην ΙξιÜ, σκεφτεßτε Ýνα Üνετο, μοντÝρνο και κοσμοπολßτικο θÝρετρο, που συχνÜ ανφÝρεται ως Ýνα απü τα ομορφüτερα μÝρη στο νησß, ακüμα και σε ολüκληρη την ΕλλÜδα.Η ΙξιÜ βρßσκεται στην νοτιοδυτικÞ ακτÞ του νησιοý, ανÜμεσα στην Ιαλυσσü και την ρομαντικÞ πüλη της Ρüδου, σε απüσταση περßπου 6 χιλιομÝτρων.Εδþ θα βρεßτε το τÝλειο μÝρος για ξεκοýραση, στην θαυμÜσια παραλßα με τα καθαρÜ και εντυπωσιακÜ μπλε νερÜ, περιτρι&g...|

Εξερευνþντας τα νüτια του νησιοý της Ρüδου στις διακοπÝς σας, σας συνιστοýμε να περÜσετε μια μÝρα στην γραφικÞ παραλßα στα ΛοθιÜρικα. Βρßσκεται στην νοτιοανατολικÞ ακτÞ του νησιοý, 53 χιλιüμετρα νüτια της κοσμοπολßτικης πρωτεýουσας της Ρüδου, στην διαδρομÞ ανÜμεσα στα χωριÜ ΛÜρδος και Λßνδος.ΝοικιÜστε ξαπλþστρα και αποκτÞστε το μαýρισμα που επιθυμεßτε στο ευχÜριστο περιβÜλλον της παραλßας - τα κρυστÜλλινα νερÜ του Αιγαßου, τα μουσκεμÝνα βüτσαλα π&omicron...|

Road to the beach and the hotels of Kolimpia in Rhodes - Greece

Με την πανÝμορφη παραλßα ανÜμεσα στην ελκυστικÞ γαλÜζια θÜλασσα και το επιβλητικü βουνü της Τσαμπßκας, τα θαλÜσσια σπορ, την απüλυτη ξεκοýραση και χαλÜρωση μαζß με το μαýρισμα που επιθυμεßτε κÜτω απü τον Þλιο των ΔωδεκανÞσων, τα Κολýμπια σας προσφÝρουν ü,τι ζητÜτε απü τις τÝλειες διακοπÝς.Στην βüρεια ακτÞ του νησιοý, 26 χιλιüμετρα απü την üμορφη πüλη της Ρüδου, αυτü το ειδυλλιακü και απüμερο θÝρετρο εßναι χαρακτηριστικü των διακοπþν στα ΔωδεκÜνησα.Θα νιþσετε αμÝσω&sigmaf...|

One of the colorful houses of Koskinou on the island of Rhodes - Greece

Η Κοσκινοý σας δßνει την ευκαιρßα να ζÞσετε την παραδοσιακÞ ζωÞ στο χωριü, παρÝχοντÜς σας επßσης ιστορικÜ αξιοθÝατα καθþς και Ýνα σωρü δραστηριüτητες σε πολý μικρÞ απüσταση. Μüλις 6 χιλιüμετρα μακριÜ απü την πüλη της Ρüδου, το χωριü πÞρε το üνομÜ του απü την τυπικÞ ασχολßα των παλιüτερων κατοßκων, που κατασκεýαζαν κüσκινα.ΣÞμερα η Κοσκινοý εßναι Ýνας απü τους πιο δημοφιλεßς προορισμοýς για οικογενειακÝς διακοπÝς στη Ρüδο. Η πρþτη σας εντýπωση απü το χωριü ßσως να μην εßνα&...|


Τα ΚρητικÜ εßναι Ýνα μικρü χωριü κοντÜ στην πüλη της Ρüδου, στα δυτικÜ της, που θεωρεßται συχνÜ σαν Ýνα απü τα προÜστιÜ της και Ýτσι δεν υπÜρχει ξεχωριστü κεφÜλαιο γι αυτÜ στους ταξιδιωτικοýς οδηγοýς της Ρüδου.Κλεßστε Ýνα Üνετο δωμÜτιο σε κÜποιο απü τα συγκροτÞματα ενοικιαζομÝνων δωματßων, για να εßστε πÜντα σε επαφÞ με τα εκπληκτικÜ αξιοθÝατα της πολυσýνθετης πρωτεýουσας του νησιοý.Το χωριü των Κρητικþν προσφÝρει στους επισκÝπτες του μßα απü τις ομορφüτερες ...|

Old City Hall of Kremasti in Rhodes - Greece


Η ΚρεμαστÞ προσφÝρει τις ανÝσεις ενüς μοντÝρνου θÝρετρου ταυτüχρονα με πινελιÝς αυθεντικÞς ελληνικÞς παρÜδοσης. Βρßσκεται 12 χιλιüμετρα νοτιοδυτικÜ της πüλης της Ρüδου και εßναι Ýνας απü τους μεγαλýτερους σε Ýκταση οικισμοýς του νησιοý. Την φÞμη της την οφεßλει κυρßως στην μεγÜλη αμμουδιÜ της, καθþς και στην γειτονικÞ της ΚοιλÜδα των Πεταλοýδων. Τα βαθυγÜλαζα νερÜ της κερδßζουν αμÝσως τις εντυπþσεις, ενþ η οργανωμÝνη παραλßα εκτεßνεται σε μÞκος 10 χι&lambd...|

Church of Isrios on island Rhodes Greece

Αν αναζητÜτε μια μικρÞ üαση γνÞσιων ελληνικþν παραδüσεων μÝσα σε ονειρεμÝνο τοπßο, τüτε η ºστριος εßναι ο απüλυτος προορισμüς. Στα νüτια του νησιοý, 85 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου ο μικρüς αυτüς οικισμüς θα σας οδηγÞσει μÝσα στη φýση και τις παραδüσεις. ΜÝσα σε ελιÝς, πεýκα και αμπÝλια, στην περιοχÞ του φρÜγματος της ΑπολλακιÜς η ºστριος απÝχει μüλις λßγα χιλιüμετρα απü τον αγροτικü οικισμü της Προφýλιας. Η περιοχÞ αυτÞ αποτελεß Ýνα πραγματικü καταφýγιο Üγριας πανß...|

Αν αναζητÜτε Ýνα μÝρος για διακοπÝς, üπου η θÜλασσα συνδυÜζεται τÝλεια με την παραδοσιακÞ ελληνικÞ ζωÞ, τüτε Ýχετε βρει σßγουρα Ýνα κατÜλληλο μÝρος στον Θεολüγο (Θüλος).Το χωριü προσφÝρει Ýναν τÝλειο συνδυασμü μοντÝρνου θÝρετρου και γεμÜτου παραδοσιακοý χρþματος ελληνικοý χωριοý, στη θÝση της βορειοδυτικÞς ακτÞς, 19 περßπου χιλιüμετρα νοτιοδυτικÜ της πüλης της Ρüδου.Με την μαγικÞ ΚοιλÜδα των Πεταλοýδων σε μικρÞ απüσταση, ο Θεολüγος γßνεται Ýνα απü τα πι&...|

Ëßíäïò | Ñüäïò | ÄùäåêÜíçóá | ÅëëÜäá

Μüλις 55 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου βρßσκεται η Λßνδος, Ýνα απü τα πιο δημοφιλÞ και γραφικÜ χωριÜ της Ρüδου.Η Λßνδος δßνει στον επισκÝπτη την εντýπωση üτι περπατÜ σε μßα ζωγραφιÜ - Ýνας λαβýρινθος απü στενÜ λιθüστρωτα σοκÜκια, λευκÜ σπιτÜκια σκαρφαλωμÝνα στην πλαγιÜ του λüφου κÜτω απü την ακρüπολη, εκπληκτικÞ θÝα απü την κορυφÞ του λüφου, μεσαιωνικÜ τεßχη, λιτÞ αρχιτεκτονικÞ με δÜπεδα στρωμÝνα με χοχλακÜκι και ζωγραφιστÝς οροφÝς.ΠροσθÝστε το υπÝροχο μεßγμα απü ρωμαúκÝς...|

The old police station of Mololithos in Rhodes - Greece

Φρουροýμενος απü το επιβλητικü Μεσαιωνικü κÜστρο, ο Μονüλιθος εßναι Ýνα μικρü και χαριτωμÝνο χωριü στην νοτιοδυτικÞ ακτÞ του νησιοý και 73 χιλιüμετρα απü την πüλη της Ρüδου. Το üνομÜ του θυμßζει τον γιγÜντιο μοναχικü βρÜχο πÜνω στον οποßο εßναι χτισμÝνο το κÜστρο, με θÝα πÜνω απü την θÜλασσα των ΔωδεκανÞσων, απü τον 15ο αιþνα. Η γοητεßα του Μονüλιθου πηγÜζει κυρßως απü την αμφιθεατρικÞ του διαμüρφωση. Τα παραμυθÝνια σπιτÜκια απü Üσπρη πÝτρα με τις κεραμωτÝς σκεπÝς και τα κüκκινα &...|

Η πανÝμορφη αμμουδιÜ ΡÝνι Κοσκινοý βρßσκεται 4 χιλιüμετρα βüρεια του χωριοý της Κοσκινοýς, στην βορειοανατολικÞ ακτÞ του νησιοý της Ρüδου και πολý κοντÜ στην πρωτεýουσÜ του.Η παραλßα εßναι Ýνα ιδανικü μÝρος για να περÜσετε μια üμορφη μÝρα κÜτω απü τον Þλιο του Αιγαßου με ολüκληρη την οικογÝνεια. Τα γαλÜζια νερÜ εδþ εßναι συνÞθως Þσυχα, γι αυτü αφÞστε τα μικρÜ σας να πλατσουρßζουν Üφοβα, ενþ εσεßς θα χαλαρþνετε στην ξαπλþστρα σας.ΜεγÜλη ποικιλßα θαλÜσσιων δραστ...|

Church of the the mansion of governor Del Vecchi

Για üσους ταξιδεýουν με μικρÜ παιδιÜ, το καταπρÜσινο χωριü της ΣαλÜκου προτεßνεται ανεπιφýλακτα για τις διακοπÝς σας.ΣυνδυÜζοντας βουνü με θÜλασσα η ΣÜλακος βρßσκεται στους πρüποδες του ΠροφÞτη Ηλßα στην βορειοδυτικÞ ακτÞ της Ρüδου και σε απüσταση κÜπου 38 χιλιομÝτρων απü την μαγευτικÞ της πρωτεýουσα. Στην ΣÜλακο οι πηγÝς με το πεντακÜθαρο νερü που τροφοδοτοýν την πλοýσια βλÜστηση, οι ελαιþνες και τα αμπÝλια ολοκληρþνουν την γοητευτικÞ εικüνα του το...|

One of the colorful houses of Embonas on the island of Rhodes - Greece

Σε υψüμετρο 800 μÝτρων απü την επιφÜνεια του νησιοý συναντÜμε το χωριü ¸μπωνας. Εßναι το χωριü με το μεγαλýτερο υψüμετρο και βρßσκεται νüτια της πüλης της Ρüδου. Εκεß πÜνω στο βουνü ΑττÜβυρος, το χωριü διατηρεß αναλλοßωτη την παραδοσιακÞ του μορφÞ - οι κÜτοικοι φοροýν ακüμα τις τοπικÝς φορεσιÝς, οι παραδüσεις και τα Ýθιμα τηροýνται ακüμα ευλαβικÜ και το τοπικü κρασß παραμÝνει Ýνα απü τα καλýτερα του κüσμου. Κυρßως το χωριü δÝχεται τουρισμü κατÜ τον Αýγουστο. Εκτüς απü &tau...|

One road to the beach of Faliraki in Rhodes- Greece

Αν οι καλοκαιρινÝς διακοπÝς για σας σημαßνουν παραλßα, διασκÝδαση και τÝλεια νυχτερινÞ ζωÞ, τüτε το ΦαληρÜκι εßναι αναμφßβολα ο προορισμüς σας. Ως το σημαντικüτερο παραλιακü θÝρετρο στο νησß της Ρüδου, το ΦαληρÜκι Ýχει συγκριθεß με Üλλα περßφημα θÝρετρα της ξÝφρενης διασκÝδασης, üπως η Αγßα ΝÜπα και το Magaluf. Το χωριü βρßσκεται στην βορειοανατολικÞ ακτÞ του νησιοý, περßπου 14 χιλιüμετρα νüτια της πüλης της Ρüδου. Εδþ θα βρεßτε ξενοδοχεßα κÜθε εßδους, απü κοσμοπο&lamb...|

Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Saturday, February 24, 2024 15:47:37