- ÑÏÄÏÓ

Η Ρüδος Þταν Ýνα απü τα πρþτα νησιÜ που ασπÜστηκαν το Χριστιανισμü. Αυτü Þταν κυρßως αποτÝλεσμα της επßσκεψης του Αποστüλου Παýλου στο νησß το 58 μ.Χ., ο οποßος κατÝφτασε για να διδÜξει το Χριστιανισμü στη Λßνδο. Εκεßνη την περßοδο η Ρüδος Þταν η ορισμÝνη πρωτεýουσα της ΒυζαντινÞς Επαρχßας (θÝματος) των ΝÞσων, χωρßς ωστüσο να επανακτÞσει την ακμÞ απü την οποßα χαρακτηριζüταν τα προηγοýμενα χρüνια. Το νησß υπÝστη πολλÝς πειρατικÝς επιδρομÝς, üπως Üλλωστε και τα υπüλοιπα και τα &upsilo...|

Η πüλη της Ρüδου ιδρýθηκε το 408 π.Χ. απü τη συνÝνωση των τριþν πüλεων της Ιαλυσοý, της Λßνδου και της Καμεßρου και το επßσημο της üνομα Þταν ΔÜμος των Ροδßων. Η πüλη αυτÞ ιδρýθηκε κυρßως λüγω της γενικüτερης πολιτικÞς αστÜθειας που υπÞρχε κατÜ τη διÜρκεια του Πελοποννησιακοý πολÝμου, στην οποßα οι Ροδßτες προσπÜθησαν να αντεπεξÝλθουν ιδρýοντας μια σταθερÞ και ισχυρÞ πüλη, τηρþντας παρÜλληλα ουδÝτερη στÜση στη διαμÜχη των Αθηναßων με τους ΣπαρτιÜτες, παρÜ το γεγονüς ...|

Περισσüτερες και σαφÝστερες πληροφορßες για το νησß υπÜρχουν απü την περßοδο του Μινωικοý πολιτισμοý, üταν αρκετοß Μινωßτες εγκαταστÜθηκαν στη Ρüδο απü τη γειτονικÞ ΚρÞτη και παρÝμειναν εκεß για αρκετοýς αιþνες. Το νησß στη συνÝχεια κατοικÞθηκε απü τους Αχαιοýς που προÝρχονταν απü διÜφορες πüλεις της ηπειρωτικÞς ΕλλÜδας, üπως οι ΜυκÞνες, η ΑττικÞ και το ¶ργος, üπως μαρτυροýν οι μυκηναúκοß οικισμοß που ανακαλýφθηκαν. Τον 11 αιþνα π.Χ. στη Ρüδο εγκαταστÜθηκαν...|

Κολοσσüς της Ρüδου Þταν βÝβαια στην εποχÞ του Ýνα απü τα ΕπτÜ Θαýματα του Κüσμου. ¸χουν γßνει πολλÝς συζητÞσεις για το κολοσσιαßο μÝγεθüς του και για το θÝμα του που ακριβþς Þταν τοποθετημÝνος, αλλÜ αυτÝς οι ερωτÞσεις δε μποροýν να απαντηθοýν με βεβαιüτητα,δεδομÝνου του γεγονüτος üτι δεν Ýχει διασωθεß οýτε κομμÜτι του. Η μοναδικÞ απüδειξη της ýπαρξÞς του εßναι οι περιγραφÝς των επισκεπτþν που Ýρχονταν στη Ρüδο για να το δουν. Οι Ροδßτες ανÝγειραν τον Κ&...|

Το νησß της Ρüδου κατοικÞθηκε για πρþτη φορÜ κατÜ τη ΝεολιθικÞ εποχÞ αλλÜ πολý λßγα Ýχουν διασωθεß απü εκεßνη την περßοδο. Σýμφωνα με τη μυθολογßα, üταν ο Δßας επικρÜτησε στον πüλεμο με τους Γßγαντες αποφÜσισε να μοιρÜσει τη γη στους θεοýς του Ολýμπου. Ο θεüς ¹λιος ωστüσο, üταν γινüταν η μοιρασιÜ απουσßαζε και κανεßς δε θυμÞθηκε να τον συμπεριλÜβει στην κληρωτßδα. Ο ¹λιος, üταν επÝστρεψε απü τα καθÞκοντÜ του διαμαρτυρÞθηκε για την αδικßα που εßχε γßνει ει&...|

Στα τÝλη του 3ου αιþνα μ.Χ. η ΡωμαúκÞ Αυτοκρατορßα κυριαρχοýσε και η Ρüδος προσπαθοýσε να διατηρÞσει üσο το δυνατüν φιλικüτερη στÜση απÝναντι στην υπερδýναμη απü τη στιγμÞ που η ελευθερßα των κατοßκων εξαρτιüταν σε μεγÜλο βαθμü απü τις προθÝσεις των Ρωμαßων πολιτικþν. Για Ýνα αρκετÜ μεγÜλο διÜστημα τα εßχε καταφÝρει, αφοý αποτελοýσε σημαντικü μορφωτικü κÝντρο για τις οικογÝνειες των ευγενþν της Ρþμης. Παρüλα αυτÜ üμως οι Ρωμαßοι ενδιαφÝρονταν κυρßως να περιορßσ&omicro...|


¼ταν η Ρüδος κατελÞφθη απü τις ορδÝς του ΣουλεúμÜν του Μεγαλοπρεποýς το 1522, οι ¸λληνες εκδιþχθηκαν Ýξω απü τα τεßχη της πüλης και εξαναγκÜστηκαν να ζÞσουν Ýξω απü αυτÜ σε υπο-περιφÝρειες που δημιοýργησαν, οι οποßες ονομÜζονταν μαρÜζια. Οι Τοýρκοι βÝβαια μετÜ την κατÜληψη της πüλης δεν εßχαν ανÜγκη να κατασκευÜσουν νÝα κτßρια: χρησιμοποßησαν τα Þδη υπÜρχοντα, προσθÝτοντας σε αυτÜ τα δικÜ τους χαρακτηριστικÜ και προσαρμüζοντÜς τα στις ανÜγκες τους. Οι εκκλησß&eps...|

ΜετÜ την εγκατÜσταση των Ιπποτþν του Αγßου ΙωÜννη το 1309, η πüλη της Ρüδου Ýγινε το κÝντρο του ΤÜγματος. Το λιμÜνι της αναπτýχθηκε σημαντικÜ. ΠροσκυνητÝς που κατευθýνονταν προς τους Αγßους Τüπους το χρησιμοποιοýσαν σαν ενδιÜμεσο σταθμü στο δρüμο τους προς την ΙερουσαλÞμ. ΝÝα κτßρια ανεγÝρθηκαν και οι οχυρþσεις ενισχýθηκαν και βελτιþθηκαν, και επομÝνως η πüλη απÝκτησε Ýναν μεσαιωνικü χαρακτÞρα.Χωριζüταν απü Ýνα εσωτερικü τεßχος σε δýο Üνισα κομμÜτια, το ΚολλÜκι&om...|

Ο Πελοποννησιακüς Πüλεμος, ωστüσο, εßχε εξασθενÞσει σημαντικÜ üλες τις πüλεις που ενεπλÜκησαν σε αυτüν Üμεσα Þ Ýμμεσα, με αποτÝλεσμα το 357 π.Χ. το νησß να δεχτεß επßθεση και να κυριευτεß απü το Μαýσωλο της Αλικαρνασσοý. Στη συνÝχεια Ýπεσε στα χÝρια των Περσþν, üχι για πολý üμως καθþς, μετÜ την επιτυχημÝνη εκστρατεßα του ΜεγÜλου ΑλεξÜνδρου στην Περσßα, η Ρüδος Ýγινε το 332 π.Χ. κομμÜτι της αυτοκρατορßας του. ΜετÜ το θÜνατο του μεγÜλου στρατηγοý, οι διÜδοχοß του Πτο&lambda...|

Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Monday, July 22, 2024 08:42:04