Ï Êïëïóóüò ôçò Ñüäïõ ÑÏÄÏÓ

Ο Κολοσσüς της Ρüδου Þταν βÝβαια στην εποχÞ του Ýνα απü τα «ΕπτÜ Θαýματα του Κüσμου». ¸χουν γßνει πολλÝς συζητÞσεις για το «κολοσσιαßο» μÝγεθüς του και για το θÝμα του που ακριβþς Þταν τοποθετημÝνος, αλλÜ αυτÝς οι ερωτÞσεις δε μποροýν να απαντηθοýν με βεβαιüτητα, δεδομÝνου του γεγονüτος üτι δεν Ýχει διασωθεß οýτε κομμÜτι του. Η μοναδικÞ απüδειξη της ýπαρξÞς του εßναι οι περιγραφÝς των επισκεπτþν που Ýρχονταν στη Ρüδο για να το δουν.

Οι Ροδßτες ανÝγειραν τον Κολοσσü για να τιμÞσουν τον προστÜτη τους τον ¹λιο, θεü του φωτüς, μετÜ απü την ανεπιτυχÞ προσπÜθεια του Δημητρßου του ΠολιορκητÞ να καταλÜβει την πüλη τους το 305/4 π.Χ. Το κüστος του καλýφθηκε με την πþληση των πολιορκητικþν μηχανþν που ο ΔημÞτριος εßχε αφÞσει πßσω φεýγοντας απü το νησß, οι πþληση των οποßων συγκÝντρωσε το ποσü των 300 ταλÜντων, το σημερινü αντßστοιχο περßπου 3 δισεκατομμυρßων δραχμþν.

Το Üγαλμα εßχε ανατεθεß στο γλýπτη ΧÜρη απü τη Λßνδο και χρειÜστηκε περßπου 12 χρüνια για να ολοκληρωθεß. Σýμφωνα με τις αρχαßες πηγÝς, τα Üκρα του αγÜλματος εßχαν κατασκευαστεß σε κομμÜτια. Η κατασκευÞ του ξεκßνησε απü μια μαρμÜρινη βÜση, στο οποßο σταθεροποιÞθηκαν τα πüδια και οι αστρÜγαλοι. Τα εναπομεßναντα μÝρη του σþματος προστÝθηκαν σταδιακÜ, με αυτÜ που βρßσκονταν Þδη στη θÝση τους να Ýχουν μαζεμÝνο χþμα πÜνω τους, þστε η δουλειÜ να μπορεß να συνεχιστεß στο επßπεδο του εδÜφους. Απü üτι φαßνεται, Ýνας λüφος απü χþμα πρÝπει να εßχε συσσωρευτεß γýρω απü το Üγαλμα, ο οποßος μÝχρι τη στιγμÞ που το Üγαλμα ολοκληρþθηκε πρÝπει να εßχε ýψος περßπου 30 μÝτρων. Το κεφÜλι του ¹λιου Þταν πιθανüτατα στεφανωμÝνο με ακτßνες φωτüς, üπως εßναι το κεραμικü κεφÜλι του ¹λιου, που βρßσκεται στο Μουσεßο της Ρüδου. Στο δεξß του χÝρι ο θεüς κρατοýσε μια δÜδα, που χρησιμοποιοýταν σαν ορüσημο για τους ναυτικοýς. Οι περισσüτερες απü τις πληροφορßες που Ýχουμε για τη στÜση του αγÜλματος προκýπτουν απü συγγραφεßς και αναπαραστÜσεις που χρονολογοýνται απü τη ΒυζαντινÞ περßοδο και εßναι βÝβαια προσαρμοσμÝνες στις ΒυζαντινÝς ιδÝες και αισθητικÞ.

ΑρκετÝς υποθÝσεις Ýχουν γßνει σχετικÜ με το που στεκüταν το Üγαλμα. Σýμφωνα με μια Üποψη, Þταν τοποθετημÝνο στην εßσοδο του λιμανιοý, þστε τα πλοßα να περνοýν κÜτω απü τα πüδια του. Σýμφωνα με Üλλους στεκüταν στην περßβολο του Ναοý του ¹λιου το οποßο ταυτßζεται με την τοποθεσßα στην οποßα σÞμερα βρßσκεται το ΠαλÜτι του ΜεγÜλου Μαγßστρου.

ΥπÜρχουν επßσης αρκετÝς θεωρßες σχετικÜ με το μÝγεθος του Κολοσσοý. Ταξιδιþτες που εßχαν επισκεφθεß τη Ρüδο μας πληροφοροýν üτι εßχε ýψος 31-32 μÝτρων. Σýμφωνα με τις περιγραφÝς τους υπÞρχε χþρος για 12 Üτομα στο στÞθος του, το κεφÜλι του εßχε το μÞκος ενüς ανθρþπου, η μýτη του εßχε μÞκος 30 εκατοστÜ και τα νýχια των δακτýλων του 15 εκατοστÜ. Ο Ρωμαßος συγγραφÝας Πλßνιος, που εßδε το Üγαλμα στη Ρüδο το 77 π.Χ., μας πληροφορεß üτι κÜποιος μποροýσε να τυλßξει το χÝρι του γýρω απü τον αντßχειρÜ του. Η εντýπωση που εßχε προκαλÝσει το Üγαλμα στον αρχαßα κüσμο αντικατοπτρßζεται σε Ýναν απü τους διÜλογους του Λουκιανοý. Μας λÝει üτι ο ΜÝνιππος, στο δρüμο του προς τον ουρανü, μποροýσε να ξεχωρßσει τη γη μüνο και μüνο επειδÞ ο Κολοσσüς της Ρüδου και ο ΦÜρος της ΑλεξÜνδρειας Þταν ορατÜ απü τα σýννεφα.

Ο Κολοσσüς στεκüταν στην αρχικÞ του θÝση για συνολικÜ 56 χρüνια, μÝχρι που το 227/6 π.Χ. κατεδαφßστηκε απü Ýναν σεισμü. Παρüλο που οι Ρüδιοι στην πραγματικüτητα συγκÝντρωσαν τα απαραßτητα χρÞματα για να τον αποκαταστÞσουν, στο τÝλος δεν τον ξαναÝβαλαν στη θÝση του, δßνοντας βÜση σε Ýναν μÜντη που τους προειδοποßησε üτι κÜτι τÝτοιο θα προκαλοýσε πολλÝς καταστροφÝς για τον κüσμο του νησιοý. ΕπομÝνως παρÝμεινε για περßπου 800 χρüνια ακριβþς στο σημεßο που εßχε πÝσει και αποτελοýσε αξιοθÝατο για τους επισκÝπτες της Ρüδου.

Το γεγονüς üτι το Üγαλμα παρÝμεινε πεσμÝνο αλλÜ ανÝγγιχτο για τüσους πολλοýς αιþνες, παρüλο που ο χαλκüς απü τον οποßο Þταν φτιαγμÝνο Þταν πολýτιμος, καταδεικνýει την περηφÜνια των Ροδßων για το δημιοýργημα του νησιοý τους. Το 653 μ.Χ., οι Μοαβßτες ¶ραβες, που εßχαν κατακτÞσει το νησß, ποýλησαν τα κομμÜτια του σε Ýναν Εβραßο Ýμπορο, ο οποßος λÝγεται üτι χρειÜστηκε 900 καμÞλες για να το μεταφÝρει.

, .  !
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, May 23, 2024 19:28:30