Ç×ÏÓ & ÖÙÓ ÑÏÄÏÓ

"¼ταν το ιστορικü παρελθüν ταξιδεýει στο χρüνο,
συναντÜ το παρüν και συνεχßζει το ταξßδι του στο μÝλλον".


Το ¹χος και Φως εßναι Ýνα εßδος θεÜτρου χωρßς ηθοποιοýς, το οποßο ενþνει τη σκηνικÞ δρÜση, το λüγο, τη μουσικÞ και το φως με την αρχιτεκτονικÞ και τα παρουσιÜζει σ` Ýνα φυσικü σκηνικü. Πιο συγκεκριμÝνα το ¹χος και Φως αποτελεß Ýνα μοντÝρνο εßδος αναπαραστατικÞς τÝχνης (performing art), στερεοφωνικÞς ραδιοφωνικÞς παρÜστασης, συνδυασμÝνη με φως και αρχιτεκτονικÞ. Στην ουσßα οι Þχοι εßναι σαν να βγαßνουν μÝσα απü τις πÝτρες-μνημεßα, τα οποßα Üκουσαν τους διÜλογους στους φυσικοýς τους χρüνους και τους απορρüφησαν. Η δυναμικÞ των φωτισμþν εξαφανßζει το σημερινü φυσικü περιβÜλλον γýρω απü τα μνημεßα (κτßρια, δÝντρα, κτλ.) και συνÞθως εßναι αυτÞ που τραβÜ την προσοχÞ του θεατÞ, καταφÝρνοντας μαζß με τη μουσικÞ να συμπιÝσει αιþνες ολüκληρους μÝσα σε μερικÜ λεπτÜ, με αποτÝλεσμα η üλη ψευδαßσθηση που δημιουργεßται να βασßζεται στις συναισθηματικÝς δυνατüτητες και τη φαντασßα του θεατÞ. Το σενÜριο εßναι βασισμÝνο εßτε σε πραγματικÜ γεγονüτα εßτε σε μýθους που σχετßζονται με τον χþρο. Το κεßμενο εßναι πρüζα, αφÞγηση Þ ποιητικüς λüγος. ΤÝτοιου εßδους θεÜματα χρησιμεýουν στην εκμÜθηση της ιστορßας μ` Ýναν ελκυστικü τρüπο, τüσο για παιδιÜ üσο και για ενηλßκους.

Στην ΕλλÜδα το ¹χος και Φως πρωτοεμφανßστηκε το 1959, οπüτε και δημιουργÞθηκε το πρþτο στο Λüφο της Πνýκας με θÝμα το ΒρÜχο της Ακρüπολης. Στη συνÝχεια εγκαινιÜσθηκαν Üλλα δýο, στη Ρüδο και στην ΚÝρκυρα. ΣÞμερα παραμÝνει σε λειτουργßα μüνο της Ρüδου, το οποßο λειτουργεß απü το 1961. Η εκλογÞ της τοποθεσßας δεν Þταν τυχαßα. Η Ρüδος εßναι πλοýσια σε ιστορικü παρελθüν, καθþς επßσης και σε φυσικÞ ομορφιÜ. ΕπιπλÝον, παρÝχει πολλÝς τουριστικÝς ευκολßες, με αποτÝλεσμα να προσελκýει το ενδιαφÝρον τουριστþν απü üλο τον κüσμο.

Οι θεατÝς, οι οποßοι βρßσκονται σε ειδικÜ διαμορφωμÝνο χþρο εντüς του Δημοτικοý κÞπου Ρüδου, μεταφÝρονται με την τεχνικÞ του ¹χος και Φως στην εποχÞ του Üνισου αγþνα των Ιπποτþν - Σταυροφüρων του Αγßου ΙωÜννου και του λαοý της Ρüδου ενÜντια στις επεκτατικÝς διαθÝσεις του Τουρκικοý Στρατοý υπü την ηγεσßα του ΣουλεúμÜν του Μεγαλοπρεποýς (1522 μ.Χ.)
ΑνÜλογα με την εξÝλιξη της ιστορßας φωτßζονται η οδüς των Ιπποτþν, τα οικÞματα των γλωσσþν, το παλÜτι του μεγÜλου Μαγßστρου, ο πýργος του ΣουλεúμÜν του Μεγαλοπρεποýς και ο κÞπος. Το κεßμενο, το οποßο βασßζεται σε ιστορικÝς πηγÝς και μελÝτες για τους Ιππüτες της Ρüδου που στη συνÝχεια μεταφÝρθηκαν στη ΜÜλτα, εßναι του Jean de Broglie. Για την αφÞγηση των κειμÝνων στην κÜθε γλþσσα Ýχουν συμμετÜσχει σημαντικοß ηθοποιοß της αντßστοιχης χþρας. Για την ελληνικÞ παρÜσταση αναφÝρουμε χαρακτηριστικÜ τα ονüματα των ΜÜνου ΚατρÜκη, ¶ννας Συνοδινοý, ΣτÝφανου Ληναßου, ¸λσας ΒεργÞ, Θεüδωρου Μορßδη, Βýρωνα ΠÜλλη και ΝÜσου ΚεδρÜκα.

Ο αρχικüς εξοπλισμüς, φωτιστικüς και ηχητικüς, εßχε εγκατασταθεß απü την εταιρεßα Phillips Γαλλßας με την σκηνοθετικÞ και φωτιστικÞ επιμÝλεια του ειδικοý στο εßδος Pierre Arnaud (βλ. ¹χος και Φως στην Ακρüπολη της ΑθÞνας και στις Πυραμßδες της Αιγýπτου), ενþ η συνολικÞ παραγωγÞ υποστηρßχθηκε απü την Association Francaise pour la Mise en Valeur des Sites (Γαλλικü Ινστιτοýτο για την ΑναστÞλωση των Πüλεων). ΣÞμερα χρησιμοποιεßται νεüτερη τεχνολογßα βασισμÝνη σε ηλεκτρονικοýς υπολογιστÝς και σε ειδικü λογισμικü, τα οποßα προσφÝρουν τη δυνατüτητα περισσοτÝρων φωτιστικþν και ηχητικþν εφφÝ. Η διÜρκεια του θεÜματος κυμαßνεται ανÜλογα με τη γλþσσα απü σαρÜντα επτÜ (47) Ýως πενÞντα πÝντε (55) λεπτÜ.

, .  !
Image and Sound_GR
Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Thursday, May 23, 2024 18:24:48